Alert Finansowy

Czy komornik może przejąć nadpłatę? – wypowiedź prawnika

11 lipca
10:44 2011

Otrzymaliśmy alert od Użytkowniczki dremax o treści: “Proszę mi powiedzieć jeśli mąż dostał komornika i on przejmuje podatek za 2010 komornik a ja nie pracuję ale rozliczam się z mężem oraz mamy ulgę na dziecko czy w takim przypadku tez można przejąć nadpłatę?”

Poniżej prezentujemy odpowiedź prawnika na powyższe pytania.

Beata Pawlak, prawnik Europejskiego Centrum Konsultacji Prawnych

W zadanym pytaniu należy zwrócić uwagę, czy nadpłata z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT, która powstała wyniku odliczenia ulgi prorodzinnej może być przejęta przez komornika.
Według art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego istnieje możliwość wyłączenia egzekucji jedynie w ściśle określonych przypadkach. Wśród takich świadczeń, które nie podlegają egzekucji wymienia świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są: Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. W przedstawionym katalogu świadczeń rodzinnych nie znajduje się ulga prorodzinna, co pozwala Komornikowi na jej zajęcie.
Skoro rozliczają się Państwo razem to nadpłata powstała z odliczenia należy do majątku wspólnego i fakt ten wpłynie na egzekucję.

Jeżeli pozostaje Pani z mężem we wspólności majątkowej to egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego. Upoważnia do tego art. 29 Ordynacji podatkowej: W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Podnieść tu jednak można dwie kwestie, mianowicie fakt, iż wiedziała Pani o zadłużeniu męża i zaakceptowała Pani swoim podpisem, to według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego art. 41. § 1 Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.
Jednak gdy zadłużenie męża nie było Pani znane możemy przytoczyć paragraf następny w/w artykułu:
§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

W drugiej sytuacji komornik może przejąć dług tylko z majątku osobistego męża jak wskazuje treść powyższego przepisu. W przypadku gdyby zajęcie jednak nastąpiło z majątku wspólnego, to należy wystąpić do komornika o zwolnienie jej spod egzekucji. Oczywiście w obu przypadkach komornik ma obowiązek poinformować dłużnika o tym, jaka część nadpłaconego podatku przeszła na poczet długu.

 Podzielcie się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły