Alert Finansowy

Regulamin korzystania ze strony www.alertfinansowy.pl

Rozdział I.       Postanowienia ogólne

1.    Właścicielem portalu Alertfinansowy.pl („Portal”) jest spółka Alertfinansowy.pl Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000315457, NIP 521 35 03 199, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 200.000,00 złotych („Spółka”), adres e – mail: biuro(at)alertfinansowy.pl .
2.    Niniejszy regulamin korzystania z Portalu („Regulamin”) określa zasady nieodpłatnego świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział II.     Definicje

Alert – oznacza teksty, zdjęcia, video, wszelkie inne informacje lub materiały dotyczące szeroko pojętej tematyki finansowej, w tym banków, funduszy, biur maklerskich, doradców finansowych, które zostały przesłane w Formularzu.

Formularz – oznacza formularz dostępny na stronie, w którym Użytkownik wraz z nadsyłanym Alertem podaje następujące dane, niezbędne do jego identyfikacji: imię, nazwisko, lub nazwę firmy, adres e-mail pod którym można kontaktować się z użytkownikiem oraz jego telefon kontaktowy. Użytkownik powinien zaznaczyć w formularzu źródło pozyskania Alertu lub miejsce oraz czas wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem Alertu. W przypadku gdy źródłem jest inna strona inna internetowa, Użytkownik powinien przesłać także link do tej strony.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu, w tym  nadsyłająca Alerty.

Opinia – oznacza autorską opinię Użytkownika na temat dodanych oddziałów bankowych, oddziałów firm doradztwa finansowego oraz doradcach z branży finansowej, opublikowanych na stronach Portalu.

Rozdział III.    Rodzaj i zakres świadczonych Usług

Spółka:
a)    udostępnia Użytkownikom treści na wszystkich stronach Portalu; oraz
b)    umożliwia Użytkownikom przesyłanie Alertów do Spółki;
c)    umożliwia Użytkownikom komentowania Alertów zamieszczonych na Portalu („Usługi”); oraz
d)    umożliwia Użytkownikom dodawanie anonimowych Opinii o instytucjach finansowych

Rozdział IV.     Warunki świadczenia Usług

1.        Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę wymaga:
1.1    połączenia z siecią Internet;
1.2    posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
2.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Portalu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
3.            Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych  danych.

Rozdział V.       Alerty

1.    Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego przesyłania Alertów oraz komentowania zamieszczonych Alertów na Portalu.
2.    Użytkownik może przesłać Alert tylko po prawidłowym wypełnieniu Formularza lub w formie sms’a lub mms’a. W przypadku zgłoszenia Alertu w formie sms’a lub mms’a należy także przesłać dane o których mowa w Formularzu.
3.    Alert przesłany przez Użytkownika, podlega weryfikacji przez Spółkę, w szczególności ze względu na jego zgodność ze stanem faktycznym, aktualność danych podanych przez Użytkownika. Spółka zastrzega prawo modyfikowania Alertów oraz opublikowania go na stronach Portalu po uprzednim jego zaakceptowaniu przez Spółkę.
4.    Spółka dokonuje wyboru materiałów, w tym zdjęć oraz video i podejmuje decyzję o publikacji Alertu. Spółka może redagować nadesłane materiały, zwłaszcza poprawiać błędy. Spółka zastrzega sobie prawo niepublikowania nadesłanego Alertu bez konieczności uzasadnienia.
5.    Użytkownik publikuje swoje komentarze do Alertów wyłącznie na własną odpowiedzialność. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Portalu.
6.    Spółka zastrzega sobie prawo do zaprzestania umożliwiania Użytkownikom publikowania komentarzy na Portalu bez podawania przyczyn takiego działania.
7.    Zakazane jest dostarczanie w Alertach oraz komentarzach do Alertów przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste osób trzecich, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Spółkę wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.
8.    Użytkownik oświadcza, iż:
8.1    dostarczony przez niego Alert nie jest fałszywy lub nierzetelny, który wprowadza lub może wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie jest to informacja o charakterze nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd,
8.2    dostarczony przez niego Alert nie jest informacją poufną lub objętą tajemnicą zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
8.3    ma prawo dysponować Alertem, w tym, przysługują jemu pełne prawa autorskie do Alertu, w tym ma pełne prawo do dysponowania fotografią/filmem, oraz Alert nie narusza w żaden sposób dóbr osobistych osób trzecich,
8.4    zgadza się na bezpłatną publikację Alertu w Portalu, przenosi na Spółkę majątkowe prawa autorskie do Alertu, oraz zgadza się na korzystanie z Alertu przez Spółkę na następujących polach eksploatacji:
a)    wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c)    wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym do internetu oraz w ramach platform mobilnych, w tym poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
8.5    zgadza się na archiwizowanie wiadomości w zasobach Portalu, i wykorzystywanie ich do promocji Portalu,
8.6    zgadza się również na opracowywanie wiadomości przez Spółkę poprzez ich skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami słownymi, słowno graficznymi, audiowizualnymi.
9.    Użytkownik powinien mieć włączoną opcję identyfikacji numeru telefonu kontaktowego podanego w Formularzu. Spółka może się skontaktować z Użytkownikiem, aby poznać szczegóły wydarzenia zgłoszonego w Alercie.
10.    Spółka zapewnia, że numer telefonu podany przez Użytkownika zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w kontaktach z Użytkownikiem w z związku z nadesłanym przez niego Alertem.

 

Rozdział VI.       Opinie

1.    Użytkownik publikuje Opinie wyłącznie na podstawie swoich doświadczeń i zawsze na swoją odpowiedzialność.
2.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Opinie i inne treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Portalu.
3.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz przydatność ocen, zamieszczanych przez Użytkowników w portalu.
4.    Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
5.    Niedopuszczalne jest dodawanie przez Użytkowników na łamach Portalu przekazów reklamowych oraz linków.
6.    Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego regulaminu.
7.    Usuwane będą również opinie nieprzydatne dla Użytkowników. O przydatności opinii decyduje Spółka.
8.    Użytkownik, którego komentarz lub Opinia zostały usunięte z serwisu, nie będzie rościł z tego powodu żadnych pretensji ani pozwów o odszkodowanie do Spółki.
9.    Użytkownik poprzez umieszczenie swoich Opinii na Portalu wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie tych treści w innych częściach Portalu.
10.    Portal zastrzega sobie prawo do cytowania Opinii oraz komentarzy użytkowników w ramach działalności Portalu w każdej formie bez powiadamiania o tym użytkownika.
11.    Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia z Portalu Opinii i innych treści bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnych charakterze treści lub związanej z nimi działalności, a w szczególności jeżeli otrzyma lub uzyska wiadomość o tym, że treści:
a)    naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;
b)    nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
c)    propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
d)    naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
e)    promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
f)     są nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzają umyślnie w błąd;
g)    dotyczą prywatnego lub osobistego życia doradców;
i)     będące oceną doradcy, które są zamieszczone przez Użytkownika, który nie jest lub nie był klientem doradcy ani nikt z najbliższej rodziny Użytkownika nie jest i nie był klientem doradcy.

Rozdział VII.       Formularz Kontaktowy

1.   Wysyłając wypełniony Formularz Kontaktowy Użytkownik:

a) Oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, w tym także wyraża zgodę na zamieszczenie ich w bazie danych, w celu przekazania ich do wybranych przez AlertFinansowy.pl Partnerów Spółki i kontaktu ze strony Banku i Partnerów Spółki w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.

b) Oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę, jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, w tym na udostępnianie danych Partnerom, renomowanym dostawcom produktów lub usług oraz na otrzymywanie od ww podmiotów informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział VIII.       Regulamin

1.            Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2.            Korzystanie z Portalu, w tym przeglądanie, komentowanie oraz przesyłanie Alertów nie wymaga zawarcia umowy ze spółką. Użytkownik ma nieograniczony dostęp do informacji generowanych przez Portal. Dostęp do przedmiotowych informacji jest anonimowy.
3.          Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Portalu pod adresem https://www.alertfinansowy.pl , w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Rozdział IX.      Postępowanie reklamacyjne

1.            Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub związaną bezpośrednio ze świadczeniem przez Spółkę Usług.
2.            Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
3.            Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego w Formularzu adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział X.      Partnerzy

1.            Spółka może publikować w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką („Partnerzy”), które mogą umożliwiać Użytkownikowi przejście do stron WWW Partnerów.
2.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW  Partnerów.
3.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Portalu.

Rozdział XI.        Ochrona danych osobowych

1.            Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług („Dane”). W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2.            Użytkownik korzystający z Usług przyjmuje do wiadomości, iż Dane powierzone przez niego Spółce są przez nią przetwarzane jako administratora Danych.
3.            Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Formularza pozostają własnością Użytkownika.
4.            Poprzez akceptację Formularza Użytkownik wyraża zgodę na:
4.1         przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki,
4.2          przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów.
5.            Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.
6.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych.
7.            W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozdział XII.       Prawa autorskie

1.           Materiały dostępne na Portalu, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki.
2.    Informacje generowane przez Portal, wszelkie materiały oraz narzędzia dostępne w Portalu mogą być przez Użytkowników  wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
3.    Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Spółki, w zakresie określonym przez Spółkę w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować ze Spółką pod adresem wskazanym w Regulaminie.
4.    Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w PortalZe względu na ograniczenia techniczne niezależneu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
5.    W przypadku wystąpienia szkody z powodu  naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Spółki na zasadach ogólnych.

Rozdział XIII.       Postanowienia końcowe

1.            Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
2.            Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3.            Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.