Alert Finansowy

Bezpodstawny wpis do KRD? – wypowiedź prawnika

26 lipca
10:13 2011

Otrzymaliśmy alert od naszego czytelnika Rubasek o treści: Witam, jesteśmy w trakcie budowy domu. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. W umowie wyraźnie był zapisany punkt, iż zapłata za etap następuje po spisaniu protokołu przez dwie. Tymczasem nigdy nie spisaliśmy takiego protokołu, gdyż wykonawca nie chciał, lecz my wpłacaliśmy wynagrodzenie na etapy.

Problem nastąpił w momencie gdy zerwaliśmy umowę gdyż wykonawca okazał się partaczem, straciliśmy zaliczkę – tak stanowiła umowa. Wykonawca w odwecie wystawił faktury za materiały, rzeczy, roboty, które nie były w umowie. Nie zgodziliśmy się z tą fakturą, więc nie zapłaciliśmy. Wykonawca wpisał nas do KRD. Moje pytanie brzmi na jakiej podstawie?

Poniżej prezentujemy odpowiedź prawnika na powyższe pytania.

Beata Pawlak, prawnik Europejskiego Centrum Konsultacji Prawnych

Celem przeprowadzenia uczciwej i merytorycznej analizy przedstawionego problemu konieczne byłoby zapoznanie się z zawartą przez Państwo umową o roboty budowlane.

Przepisy kodeksu cywilnego formułują kilka różnych sytuacji uprawniających zamawiającego do jednostronnego odstąpienia od umowy. Normy te mają także odpowiednie zastosowanie przy umowach o roboty budowlane. Należy wyjaśnić, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Przyczyną rezygnacji z umowy przez zamawiającego może być wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie robót budowlanych. W tej sytuacji zamawiający może wezwać przyjmującego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający ma prawo od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie zgodnie z art. 636 § 1 kodeksu cywilnego. Często zdarza się tak, że dla zamawiającego niezwykle ważne jest otrzymanie określonego dzieła (robót) na czas. W związku z powyższym ma on prawo do kontroli przebiegu pracy. Gdy okazuje się, że przyjmujący zamówienie opóźnia się z wykończeniem dzieła tak dalece, iż nie jest możliwe, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji nie jest więc konieczne ponaglanie wykonawcy poprzez wyznaczanie mu dodatkowego terminu. W umowach o dzieło stosowane są przede wszystkim dwa zasadnicze sposoby ustalania wynagrodzenia: ryczałtowe i kosztorysowe. W odróżnieniu od ryczałtu, wysokość wynagrodzenia kosztorysowego może być podwyższone w określonych sytuacjach, choć zawsze możliwe są zmiany umowy za porozumieniem stron. Może mieć to związek z waloryzacją cen lub stawek, bądź koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac, których potrzeba wykonania wynikła później.
W przypadku, gdy niezbędne okazuje się znaczne podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić zgodnie z art. 631 kodeksu cywilnego. Powinien to jednak uczynić niezwłocznie oraz od momentu, gdy się o tym dowiedział zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Mimo, iż z art. 636 § 2 kodeksu cywilnego wynika, że zamawiający może żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła, to jednak przepis ten ma dość ograniczone zastosowanie – dotyczy wyłącznie przypadków, w których zamawiający sam na własny koszt dostarczył materiału do wykonania dzieła.

Warto także zwrócić uwagę na to, co dzieje się w sytuacji odstąpienia od umowy o roboty budowlane. W momencie tym strony nie są już zobowiązane do dalszych świadczeń, przy czym świadczenia już spełnione (np. częściowa zapłata) podlegają zwrotowi. Odstępujący od umowy o roboty budowlane winien więc zwrócić wykonawcy wszystko, co już otrzymał od niego na mocy umowy; natomiast żądać może nie tylko zwrotu tego, co sam świadczył, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania według art. 494 kodeksu cywilnego.

Następnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 648 § 1 kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem dla celów dowodowych. Warto zaznaczyć jednak, że jeżeli w spisanej umowie nie było mowy o poniesieniu przez Państwa kosztów za materiały budowlane lub inne czynności, na które wykonawca wystawił faktury to można stwierdzić, iż zobowiązanie w ogóle nie powstało.
Należy wskazać, iż procedura wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników odbywa się na następujących warunkach:
– upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania do dłużnika listem poleconym lub doręczenia mu do rąk własnych pisma zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura ze wskazaniem oznaczenia i adresu siedziby tego biura,
-wierzyciel przekazał do biura dane organu orzekającego, sygnaturę tytułu wykonawczego i datę jego wydania.

Natomiast podstawą do przekazania informacji gospodarczej przez wierzyciela jest tytuł wykonawczy czyli orzeczenie sądu lub inne tytuły egzekucyjne wskazane w art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Dotyczy to zobowiązań każdego dłużnika – konsumenta, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Mając na uwadze powyższe to według art. 31 pkt. 6 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, biuro usuwa informacje gospodarcze na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania. W zaistniałej sytuacji sugeruję, by wezwać jednocześnie przedstawiciela firmy, która dokonała takiego wpisu, do jego usunięcia oraz poinformować o odpowiedzialności za przekazanie do biura Krajowego Rejestru Dłużników o nieprawdziwej informacji gospodarczej. Takie zachowanie podlegać może bowiem grzywnie w wysokości do 30 000 złotych według art. 48 pkt. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Warto podnieść fakt, iż z tytułu ujawnienia takich danych, przysługuje Państwu roszczenie cywilnoprawne o naprawienie szkody wyrządzonej błędnym umieszczeniem Państwa w Krajowym Rejestrze Dłużników. Należałoby w owym piśmie nadmienić również, iż zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego, osoba, której dobra osobiste naruszono może domagać się zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszenia, a także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Takie działanie powinni Państwo niezwłocznie podjąć, gdy wpis w Krajowym Rejestrze Dłużników nie zostanie usunięty.

Jakie są Twoje doświadczenia z KRD?

Podzielcie się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły