Alert Finansowy

Bazylea III może uderzyć w polskie banki

30 marca
12:51 2010

Nowe propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych oraz norm płynności (tzw. Bazylea 3) przygotowywane przez Komitet Bazylejski mogą być poważnym problemem dla części polskich banków. W konsekwencji na polskim rynku bankowym będziemy mogli obserwować proces poszukiwania kapitału, a nawet proces konsolidacji – twierdzą eksperci firmy Deloitte.


Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Bazylea III – co to jest?

„Bazylea” to cykl regulacji skierowanych do sektora bankowego Unii Europejskiej, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa banków. Wśród głównych postanowień projektowanej Bazylei III wymienia się: restrykcyjną definicję funduszy własnych pierwszej kategorii, wyższy wymóg kapitałowy na transakcje kapitałowe na instrumentach pochodnych i akcjach, nowe wymogi dotyczące stosowania ratingów wewnętrznych, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące zarządzania płynnością oraz sankcje za niespełnienie wymogów kapitałowych. Nowe zdefiniowanie funduszy własnych, przejawi się w konieczności utrzymywania funduszy podstawowych na poziomie 8% aktywów ważonych ryzykiem, a nie jak dotychczas 4%. Ograniczone będą także możliwości wykazania dochodów krótkoterminowych i konieczności korekty o ujemną wycenę bieżącą instrumentów finansowych w portfelu banku.

W kogo uderzą nowe regulacje?
Konsekwencje nowych regulacji można rozpatrywać zarówno na poziomie ogólnoeuropejskim jak i lokalnym. Nadrzędną korzyścią z planowanych rozwiązań będzie zwiększenie bezpieczeństwa sektora bankowego. Jednakże poszczególne punkty nowych regulacji mogą mieć negatywne implikacje nie tylko dla branży bankowej. Na przykład większy wymóg na transakcje na papierach wartościowych i pochodnych może wywołać skutek poszukiwania dodatkowego kapitału po wysokim koszcie a zwiększenie normy TIER 1 (przyp. red. kapitał podstawowy powyżej 8% ) doprowadzi do zmniejszenia rentowności inwestycji w aktywa bankowe.

Polski rynek bankowy

Nie każdy bank w Polsce ma tyle kapitału, aby spełnić nowe wymogi. –„Dziś 4 banki z 10 największych pod względem funduszy własnych, mogą nie spełnić kryterium TIER 1 > 8% (według danych za 3 i 4 kwartał 2009 r.). Potrzeby kapitałowe międzynarodowych grup bankowych – wynikające dla nich z tej samej regulacji – mogą spowodować zmniejszony dopływ kapitałów do polskich banków. Tym samym mniejsze jednostki będą miały bardziej utrudniony dostęp do kapitału. Jest to szczególnie istotne dla mniejszych graczy i sektora banków spółdzielczych, gdy potencjał budowy bazy kapitałowej nie jest tak duży jak w przypadku dużych banków. Odpowiedzią na takie utrudnienia może być impuls do konsolidacji branży.” – analizuje Paweł Dziekoński z Deloitte.

Czy polski rynek bankowy poradzi sobie sprawnie z regulacjami Bazylea III? Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl


Podobne artykuły