Alert Finansowy

Fiskus czyha na studentów

13 kwietnia
09:46 2010

Drogi studencie! Termin składania deklaracji podatkowych zbliża się nieubłagalnie. Jeśli nigdy wcześniej nie rozliczałeś się z PIT-u, to podpowiadamy, co nie podlega opodatkowaniu – zwłaszcza w kwestii stypendiów naukowych oraz zapomogi socjalnej. Pamiętaj jednak, że jeśli pracujesz zarobkowo, to koniecznie musisz rozliczyć się z fiskusem.
Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!


Co mówi ustawa o PIT?
Na początek trochę grzebania w ustawodawstwie. Podstawą prawną dotyczącą zwolnień podatkowych jest art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z zapisami całkowitemu zwolnieniu z podatku podlegają:
1) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
2) stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym
3) inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
4) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Opodatkowaniu nie podlegają również stypendia dla uczniów i studentów nieprzekraczające kwoty 380 zł, udzielane przez powiaty, gminy, wojewódzwa, organizacje pozarządowe oraz jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego. Trzeba jednak rozliczyć się z nadwyżki powyżej 380 zł.  Natomiast stypendia ufundowane przez osoby i firmy prywatne są obciążone podatkiem i muszą zawarte w rozliczeniu podatkowym.

Studenci, skierowani przez uczelnię na praktyki zawodowe, nie muszą rozliczać się z otrzymywanych świadczeń (kwota do 2280 zł rocznie) – dotyczy zakwaterowania, kosztów wyżywienia, ubezpieczenia, dojazdów. Do podatku dochodowego nie trzeba doliczać umorzonych kredytów studenckich, świadczeń z pomocy społecznej oraz wygranych w konkursach i grach (m.in. teleturnieje, olimpiady, konkursy naukowe – ale tylko do kwoty 760 zł).

Zarabiasz? Rozlicz się!
Jeżeli pobierasz tylko stypendia z uczelni, to nie musisz składać zeznania podatkowego. Niemniej, wielu studentów dorabia w trakcie studiów, przeważnie pracując dorywczo. Inni wyjeżdżają zagranicę na wakacje, aby podreperować osobisty budżet lub odłożyć trochę forsy na rok akademicki. Takie osoby muszą rozliczać się z fiskusem. Niezastosowanie się do tego obowiązku grozi karą grzywny.

Nawet osoby, które zarobiły mniej niż 3091 zł (maksymalna kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku), muszą rozliczyć się do 30 kwietnia. Wówczas jest szansa na odzyskanie kwoty zaliczek, którą pobierał wcześniej nasz przełożony. Podstawą rozliczenia jest PIT-11 lub PIT-8b otrzymany od pracodawcy – wówczas dopiero wypełniasz PIT-37, który wysyłasz do Urzędu Skarbowego.

Jesteś studentem – rozliczałeś się już z fiskusem?

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły