Alert Finansowy

Konkurs na Najlepszą opinię o instytucji finansowej

27 września
07:37 2010

Aby wziąć udział w konkursie, należy zamieścić w dniach 27.09. – 24.10. 2010 roku konstruktywną opinię oraz ocenić dowolny oddział banku bądź doradcy finansowego w Księdze Skarg i Pochwał i przesłać na adres biuro(małpa)alerfinansowy.pl link do podstrony, na której znajduje się dodana opina wraz z nickiem użytym w formularzu.

Spośród zgłoszonych opinii zostaną wybrane dwie najlepsze pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.10.2010 r..
Dodaj opinię i wygraj kubek z logo AlertFinansowy.pl.

Regulamin Konkursu na „Najlepszą opinię o instytucji finansowej”

I. Organizator

1.Konkurs promocyjny organizowany jest przez Alertfinansowy.pl Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 57/1, 02-174 Warszawa – pierwszy społecznościowy portal finansowy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000315457, NIP 521 35 03 199.

II. Uczestnictwo w konkursie

1.Uczestnikiem konkursu może być osoba, która najpóźniej z dniem przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania w Polsce.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

III. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwać będzie od dnia 27.09.2010 r. do dnia 24.10.2010 r.

IV. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik w okresie trwania Konkursu zobowiązany jest:
a) Dodać konstruktywną opinię oraz ocenić oddział w Księdze Skarg i Pochwał
b) Przesłać na adres biuro(małpa)alerfinansowy.pl link do podstrony, na której znajduje się dodana opina wraz z nickiem użytym w formularzu.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31.10.2010r.
2. Oceny będzie dokonywać Zarząd Organizatora.
3. Przy wyborze najbardziej konstruktywnej opinii Zarząd będzie brał pod uwagę ocenę dodaną w Księdze Skarg i Pochwał
4. Zarząd wytypuje dwóch zwycięzców Konkursu.
5. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail) przez Organizatora w ciągu 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
6. Organizator sporządzi listę zdobywców nagród, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.alertfinansowy.pl

VI. Nagrody

1.Nagrodami w konkursie są kubki z logo Organizatora ufundowane przez Organizatora.

VII. Dane osobowe i materiały przekazane przez Uczestników

1.Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.
2. W przypadku braku zgody na publikację danych osobowych wskazanych w powyższym punkcie Uczestnik konkursu powinien to zaznaczyć w mailu przesłanym z materiałami
3.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Alertfinansowy.pl Sp. z o. o., jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Alertfinansowy.pl Sp. z o. o., działalnością.

VIII. Materiały przekazane przez Uczestników

1.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezterminowe korzystanie oraz rozpowszechnianie wszelkich materiałów przesłanych Organizatorowi w związku z udziałem w Konkursie na wszelkich polach eksploatacji, w związku z którymi utwór w postaci prac konkursowych w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie udostępniany, w szczególności:
1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
1.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

IX. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Zarząd Organizatora.

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.
AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły