Alert Finansowy

Kredyt studencki na czasie – na co zwrócić uwagę?

28 października
07:48 2010

Otrzymujemy wiele alertów dotyczących Waszych historii o przyznawaniu i spłacie kredytów studenckich. Wciąż nie do końca jasne są ciągle zmieniające się procedury, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się im bliżej: gdzie tkwią haczyki oraz jakie są udogodnienia – zobaczcie sami, bo termin składania wniosków upływa już 15 listopada!

Zobacz opinie o PKO BP w Twoim mieście!

Poprosiliśmy o pomoc w wyjaśnieniu niektórych kwestii ekspertów: panią Lidię Gielec-Konieczną z PKO Bank Polski S.A. oraz pana Tomasza Bogusławskiego z Pekao S.A.

Dla kogo?

Kredyt ten jest przeznaczony dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, trybu dziennego, wieczorowego, zaocznego a także słuchaczy studiów doktoranckich. Dotyczy to zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych.

Zabezpieczenie

Akceptowalne są różnego rodzaju poręczenia, w tym wekslowe. Warto zorientować się w oddziale konkretnego banku jakie posiada on wymagania co do poręczycieli: jak obliczana jest ich zdolność kredytowa, czy wiek jest brany pod uwagę, jakie dokumenty są wymagane, gdy poręczyciel posiada własną działalność gospodarczą. Istnieje również możliwość ubiegania się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w szczególności dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dla studentów w gorszej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł lub też 1000 zł (w ostatnim przypadku poręczenie wynosi 70%, w pozostałych – 100%).

 

Wypłata

Każda transza kredytu, wypłacana przez bank kształtuje się na poziomie 600 zł. Kwota ta jest przelewana na konto kredytobiorcy przez 10 miesięcy roku akademickiego. Dotychczas, maksymalna kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do pierwszeństwa w ubieganiu się o kredyt, to 2500 zł brutto. Natomiast w grudniu 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyznaczy poziom ten dla wniosków złożonych w tym roku.

O podstawowym wymogu wypłaty kredytu studenckiego informuje Pani Lidia Gielec-Konieczna, ekspert Departamentu Klienta Indywidualnego, PKO BP: „Jeśli student dostarczy ważną legitymację studencką albo doktorancką w terminie do dnia 31 marca i 31 października każdego roku do czasu ukończenia studiów – transze są mu wypłacane”.

Spłata kredytu

Spłata kredytu jest przewidziana w dwa lata od daty ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. Odsetki, pobierane od kredytu są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (red. stopa redyskontowa NBP na dzień 19.10.2010 wynosi 3,75%) począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu.

Co się stanie, gdy opóźnia się obrona pracy dyplomowej lub nie zaliczysz semestru?

W przypadku niedostarczenia w terminie wspomnianej legitymacji, bank wstrzymuje wypłatę kolejnej transzy kredytu. Uruchamiana jest też procedura wcześniejszej spłaty kredytu! Po dostarczeniu dowodu kontynuacji studiów, wypłata rat zostaje automatycznie wznowiona. Chociaż nasz kredyt jest pomniejszony o pieniądze, które nie wpłynęły, to spłata zgodnie z umową, tak jak poprzednio zostaje odroczona na dwa lata po zakończeniu studiowania.

Kwestię niezaliczenia semestru bardzo szczegółowo wyjaśnił nam Pan Tomasz Bogusławski, z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, Biuro Relacji z Mediami i Komunikacji Zarządu, Pekao S.A.:

„W przypadku niezaliczenia semestru sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo niezaliczenie roku wydłuża okres studiów i tym samym wydłuża wypłatę kredytu zwiększając tym samym jego kwotę. Przede wszystkim student, który nie zaliczył semestru musi dostarczyć do Banku aktualną legitymacje studencką i zaświadczenie o zdarzeniu, które spowodowało wydłużenie okresu studiowania. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania, a więc zwiększoną kwotą kredytu musi on również dostarczyć dokumenty pozwalające ponownie wyliczyć zdolność kredytową (dzieje się to najczęściej na ostatnim roku studiów, w związku z ich wydłużeniem, przez niezaliczenie semestru w przeszłości). Gdy zdolność kredytowa studenta, a de facto jego rodziny pozwala na zwiększenie kwoty kredytu, transze wypłacane są na bieżąco również przez okres wydłużonych studiów. W innym przypadku, gdy student nie ma zdolności na wyższy kredyt, wypłaty transz zostaną zakończone w pierwotnym terminie zakończenia studiów.

Mamy jeszcze trzeci przypadek, student nie zalicza semestru i nie dostarcza do Banku ważnej legitymacji studenckiej, w tej sytuacji następuje wstrzymanie wypłaty kredytu, a kredytobiorca rozpoczyna spłatę kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin przedstawienia ważnej legitymacji.”

Studia II stopnia (magisterskie)

W przypadku, gdy student, otrzymując kredyt na studiach licencjackich (I stopnia) pragnie kontynuować edukację, czeka go spełnienie kilku formalności, związanych z przeniesieniem się na studia magisterskie.

Wymagania te przedstawia Pan Tomasz Bogusławski:„Jeżeli student był na studiach licencjackich i je zakończył, to dostarcza do Banku dyplom ich ukończenia, jednocześnie informując Bank o podjęciu nowych studiów tym razem magisterskich. Badanie zdolności kredytowej jest przeprowadzane od nowa, na nowy czas planowania studiów. Student musi więc dostarczyć do Banku, dokumenty, które pozwolą ocenić zdolność kredytową.”

Urlop dziekański

„W przypadku urlopu – student zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o tym fakcie. Za okres urlopu wypłata transz kredytu jest zawieszana na czas udzielonego urlopu od zajęć” pisze Pani Lidia. W czasie trwania urlopu student nie otrzymuje miesięcznych transzy kredytu, natomiast po jego zakończeniu wypłaty są wznawiane.

A co nas czeka gdy postanowimy rzucić studia?

Jak wyjaśnia nam ekspert:„W przypadku gdy student utracił status studenta albo doktoranta zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym fakcie. W tym przypadku kredytobiorca rozpoczyna spłatę kredytu począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredytobiorca utracił status studenta lub doktoranta. W tym przypadku kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości 75% stopy redyskonta weksli NBP”(red: a nie 50% przewidziane po ukończeniu studiów).

Wypowiedzenie umowy kredytu

Należy pamiętać, iż może wystąpić sytuacja, w których Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu studenckiego i żądać natychmiastowej spłaty przyznanej kwoty z dniem upływu terminu wypowiedzenia. W praktyce ma to jednak miejsce, tylko gdy kredytobiorca skorzystał z więcej niż jednej pożyczki lub kredytu.

Czy można zrezygnować z pobierania kredytu?

Tak, istnieje możliwość przerwania pobierania transz kredytu. Należy wówczas wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do banku, który udzielił kredytu.

Umorzenie kredytu

Istnieją także możliwości umorzenia kredytu studenckiego z dwóch powodów:
– ukończenia studiów w gronie 5% najlepszych studentów – umorzenie 20%;
– trudna sytuacja życiowa (np. choroba, wypadek) lub trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań(np. niepełnosprawność) – umorzenie częściowe lub w całości.

W jakim banku?

Banki, które udzielają kredytów studenckich to:
– PKO Bank Polski S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Na naszym portalu możesz również podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych!

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły