Alert Finansowy

13 pensja – komu się należy?

02 marca
12:47 2010

13 pensja, tzw. trzynastka – wisienka na torcie dla pracowników sfery budżetowej. Polskie ustawodawstwo dosyć jasno określa, komu przysługuje wypłata dodatkowej pensji. Okazuje się jednak, że niektóre kwestie wciąż budzą wątpliwości. W związku z tym otrzymaliśmy od naszego czytelnika zapytanie, którego treść publikujemy poniżej.

List czytelnika
Alertowicz pisze: “Zostałem zwolniony (dostałem wypowiedzenie) z pracy w styczniu br. Przepracowałem w firmie ponad 12 miesięcy, ale byłem na zwolnieniu lekarskim przez kilka tygodni, bo miałem złamany obojczyk. Czy przysługuje mi 13 pensja za miniony rok?”

Kto dostanie „trzynastkę”?
Najważniejsze kryterium – trzeba być pracownikiem jednostki sfery budżetowej (jsb). Przedstawiamy pozostałe najważniejsze warunki, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o 13 pensję:
1) Pełną „trzynastkę” otrzymują pracownicy, którzy przepracowali pełny rok w jsb.
2) Proporcjonalnie pomniejszoną „trzynastkę” mogą otrzymać również Ci, którzy łącznie (bez względu na przerwy) przepracowali przynajmniej 6 miesięcy w jsb.
3) Osoby korzystające z urlopu wychowawczego oraz z urlopu dla poratowania zdrowia mogą się ubiegać o „trzynastkę” bez względu na staż pracy.
4) Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (na zlecenie, o dzieło, kontrakt menedżerski) nie otrzymują trzynastej pensji.
5) Przy liczeniu okresu pracy, wliczamy tylko „czas efektywnie przepracowany” oraz urlop wypoczynkowy.
6) Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, przy sumowaniu okresu pracy nie bierzemy pod uwagę urlopu macierzyńskiego oraz chorobowego.
7) Podstawą wyliczenia trzynastej pensji jest suma wszystkich pensji otrzymanych w ostatnim roku. Nie bierzemy pod uwagę innych rodzajów wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem. Suma ta jest mnożona przez 8,5%.

Kto nie dostanie „trzynastki”?
Jakie warunki dyskwalifikują pracowników, którzy nawet przepracowali pełny rok kalendarzowy:
– brak usprawiedliwienia nieobecności w pracy dłuższej niż 2 dni
– nietrzeźwość lub spożywanie alkoholu w pracy
– kara dyscyplinarna
– rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Co mówi ustawa?
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości przedstawiamy wszystkim zainteresowanym odpowiedni fragment ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

Art. 2.
1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.
2. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
1)  nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),
2)  zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,
3)  powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo do spełnienia obowiązku zastępczej służby poborowych,
4)  rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a)  przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b)  przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c)  likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d)  likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,
5)  podjęcia zatrudnienia:
a)  w wyniku przeniesienia służbowego,
b)  na podstawie powołania lub wyboru,
c)  w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d)  w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e)  po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po spełnieniu obowiązku zastępczej służby poborowych,
6)  korzystania:
a)  z urlopu wychowawczego,
b)  z urlopu dla poratowania zdrowia,
c)  przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,
7)  wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Na naszym portalu możesz również podzielić się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły