Alert Finansowy

BGŻ podaje do BIK-u, czy słusznie?

22 lipca
08:02 2010

Słyszy się, że coraz więcej osób trafia do BIK-u, jednak czy rzeczywiście wszystkie negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej są słuszne. Naszym zdaniem niestety nie, ale oceńcie sami. Małgorzata_S wysłała nam alert: Byłam poręczycielem kredytu studenckiego w roku 1999. W pewnym momencie nie był on spłacany (ze względu na przeoczenie – poważne sprawy życiowe).

Zobacz opinie o BGŻ w Twoim mieście!

Nie otrzymałam żadnej wiadomości z banku o braku wpływu na konto. Ale dowiedziałam się przez przypadek, że mam wpis w BIK-u. Czy banku nie obowiązuje powiadomienie poręczyciela o nie spłacaniu kredytu? Złożyłam zapytanie, dlaczego nie poinformowali mnie o takiej sytuacji, jaka jest kwota do spłacenia, dlaczego “oddali” mnie do BIK-u? Ale od miesiąca marca 2010 roku nie otrzymałam odpowiedzi? Co mam dalej robić? Gdzie powinnam zwrócić się z moją sprawą. Od sierpnia 2009r. spłacam za kredytobiorcę pożyczkę systematycznie. Ale nie wiem, czy jej już nie spłaciłam.

AlertFinansowy.pl pyta eksperta banku z Banku BGŻ oraz prawnika.

Agnieszka Wykręt, prawnik Europejskiego Centrum Konsultacji Prawnych

Odpowiadając na część pierwszą jak i drugą pytania należy mieć na względzie przede wszystkim warunki zawarte w umowie między bankiem a usługobiorcą. Niektóre postanowienia mogą być również zawarte w regulaminie banku. Jako poręczyciel musiała Pani podczas podpisywania umowy otrzymać kopię wspomnianych dokumentów. Wobec powyższego należy w pierwszej kolejności odnaleźć zarówno regulamin danego banku jak i konkretną umowę, której sprawa dotyczy. Przy braku wspomnianych dokumentów mogę jedynie wskazać prawdopodobne standardy działania banku.
W nawiązaniu do pierwszej kwestii należy nadmienić, iż zgodnie z art. 879 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, o zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika. Zatem w niniejszym stanie faktycznym odpowiedzialność osoby poręczającej wynika z treści umowy, zawartej przez kredytobiorcę z bankiem.
Zgodnie z treścią art. 880 Kodeksu cywilnego jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela. Jeżeli z umowy kredytowej nie wynika odmiennie, wówczas bank, jako wierzyciel powinien zawiadomić poręczyciela o opóźnieniu się ze spłacaniem rat kredytu. Ponadto w myśl art. 884 Kodeksu cywilnego poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić niezwłocznie dłużnika wzywając go do wzięcia udziału w sprawie. Natomiast w sytuacji gdy dłużnik nie weźmie udziału w sprawie, nie może on podnieść przeciwko poręczycielowi zarzutów, które mu przysługiwały przeciwko wierzycielowi, a których poręczyciel nie podniósł z tego powodu, że o nich nie wiedział.
Jeżeli natomiast nie ma pewności odnośnie postępu spłat rat kredytowych należy niezwłocznie wystąpić do banku z wnioskiem o udostępnienie informacji i danych związanych z płatnościami poszczególnych rat oraz o ogólny bilans kredytu. We wniosku należy podnieść, iż jest się osobą uprawnioną z uwagi na poręczenie w/w kredytu. Należy także określić, której umowy i z którego dnia wniosek dotyczy oraz wskazać, że w tej samej sprawie zostało już skierowane pisemne pytanie, na które bank nie udzielił odpowiedzi. Należy pamiętać o tym aby nadać pismo za potwierdzeniem nadania i potwierdzenie owo zachować. Inną z możliwości jest skorzystanie z pomocy pracowników urzędu ochrony konkurencji i konsumentów lub z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, którzy w razie nierzetelnego zachowania banku pomogą poprowadzić postępowanie.
W BIK obowiązkowo umieszczane są również informacje o poręczycielach. Bank powinien powiadomić osobę, której informacje zamierza przekazać do BIK – dzieje się to zarówno poprzez postanowienia umowy jak i regulaminu, który zapewne Pani podpisała. Mniemam, iż takie powiadomienie mogło zostać również doręczone wraz z pismem informującym o wejściu poręczyciela w miejsce dłużnika i wymagalności kredytu. Bowiem fakt, iż bank nie może zaspokoić swojej wierzytelności z majątku dłużnika uprawnia go do ściągnięcia już wymagalnej wierzytelności od samego poręczyciela.

Agnieszka Wierzbicka, Kierownik Wydziału Polityki i Procedur Kredytowych Klientów Detalicznych w Banku BGŻ

Bank BGŻ prowadzi na bieżąco monitoring spłat należności wymagalnych przez klientów Banku. W związku z powstałym zadłużeniem, działania Banku równocześnie kierowane są do dłużnika oraz do osób zobowiązanych do spłaty z tytułu zabezpieczenia (poręczycieli). Prowadzony jest monitoring telefoniczny (dłużnik) oraz wysyłane są wezwania do zapłaty (dłużnik i poręczyciel). W chwili, gdy dłużnik po raz pierwszy otrzyma wezwanie do zapłaty, do poręczyciela wysyłana jest informacja o powstałym opóźnieniu w spłacie. Gdy w wyznaczonym terminie nie nastąpi spłata zadłużenia, do dłużnika (po raz drugi) i poręczyciela (po raz pierwszy) wysyłane jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie do zapłaty. Dłużnik i poręczyciel informowani są wówczas o możliwości przekazania danych na ich temat do zbioru danych Systemu Bankowy Rejestr administrowanego przez Związek Banków Polskich oraz do InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A.
Bank BGŻ jest akcjonariuszem Biura Informacji Kredytowej S.A., które gromadzi, przechowuje, przetwarza oraz dystrybuuje kompleksową informację o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów / poręczycieli banków. Dane o zobowiązaniach są przetwarzane przez BIK, oraz udostępniane bankom i innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Prawo do korzystania z informacji BIK mają wszystkie banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, które zobowiązały się przekazywać do Biura regularnie pełne i kompletne dane, zgodnie z zawartymi umowami. Bank BGŻ przekazuje do BIK dane na temat swoich klientów / poręczycieli w cyklach miesięcznej aktualizacji. W przypadku zobowiązań wygasłych, BIK udostępnia przetwarzane dane na podstawie udzielonej przez klienta / poręczyciela zgody indywidualnej, przez wskazany przez klienta okres. BIK może również udostępniać dane bez zgody klienta / poręczyciela w okresie 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w sytuacji, gdy klient / poręczyciel dopuścił się opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni, i upłynęło 30 dni od poinformowania klienta / poręczyciela o zamiarze przetwarzania. Przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania dla celów statystycznych przez okres 12 lat nie wymaga zgód klientów / poręczycieli.
Powyższe informacje dotyczą zasad ogólnie obowiązujących w Banku BGŻ w zakresie monitorowania zadłużenia klienta oraz zasad współpracy z BIK S.A. W indywidualnych przypadkach wymagających wyjaśnienia (jak w opisanej sytuacji, gdy poręczyciel zgłasza, że nie był informowany przez Bank o powstałym zadłużeniu), należy klienta kierować do oddziału w celu wyjaśnienia sytuacji.

Przytrafiła Ci się podobna historia z bankiem? Podziel się swoją opinią na temat BGŻ.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły