Alert Finansowy

Co zrobić gdy firma windykacyjna wysyła bezpodstawne wezwania do zapłaty – wypowiedź prawnika

10 lutego
09:30 2011

Otrzymaliśmy alert od Użytkownika K.G., który opisuje swoją historię o bezpodstawnym nękaniu przez firmę windykacyjną. Alert brzmi następująco: “Proszę o poradę w następującej sprawie. Firma windykacyjna przesyła na mój adres wezwanie do zapłaty nieuregulowanych należności wynikających z umowy ubezpieczeniowej samochodu.

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Roszczenie to jest nieuzasadnione, gdyż dotyczy innej osoby. Zgadza się tylko adres. Nigdy nie miałem samochodu i nie znam człowieka, który podszył się pod moim adresem. Informowałem o sprawie firmę windykacyjną, lecz ona w dalszym ciągu przesyła na mój adres listem zwykłym wezwania do zapłaty ponoć nieuregulowanej należności. Co mam w tej sprawie dalej zrobić? Proszę o poradę. Może sprawę zgłosić do prokuratury za nękanie.”

Poprosiliśmy o pomoc prawnika. Przeczytajcie odpowiedź.

Paulina Wolnicka, prawnik Europejskiego Centrum Konsultacji Prawnych

Na wstępie warto zaznaczyć, że aby dostarczenie przesyłki listowej uznać za skuteczne należy ją wysyłać w formie listu poleconego, najlepiej za potwierdzeniem odbioru przed adresata. W innym przypadku nie ma możliwości, aby uznać, iż została ona poprawnie doręczona. W przypadku firm windykacyjnych niestety standardem jest, że wezwania do zapłaty są wysyłane w formie zwykłego listu. Może to spowodować sytuację, w której przez osoby trzecie, które widzą adresata bądź jego adres na kopercie będzie Pan postrzegany, jako osoba niesolidna, mająca problemy z prawem, zalegającą z płatnościami. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 7.11.1995 r. “Przesłanie dłużnikowi przez wierzyciela upomnienia do zapłaty zaległej należności w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią upomnienia przez inne niż adresat osoby, stanowi naruszenie dobra osobistego adresata, jakim jest tajemnica korespondencji, podlegająca ochronie na podstawie art. 23 Kodeksu Cywilnego.” W takiej sytuacji ma Pan prawo, zgodnie z art. 24 § 1 zd. 1 Kodeku Cywilnego wystąpić z żądaniem zaniechania działania, które zagraża Pana dobru osobistemu.

Kolejną kwestią jest fakt, iż jak Pan twierdzi nie zakupił nigdy samochodu. Warto ponownie napisać odpowiedź na przedmiotowe wezwania do firmy windykacyjnej, podkreślając, że nie był Pan nigdy właścicielem pojazdu, w związku, z czym wezwania do zapłaty zaległego OC są bezzasadne. Wypadałoby tu podkreślić, iż listy, które wysyłają dotyczą innego adresata, a zgadza się tylko sam adres. W przedmiotowej odpowiedzi proszę wystąpić z żądaniem wskazania przez firmę windykacyjną dokumentacji wskazującą na fakt, iż roszczenie o zapłatę powstało, w jakim czasie, wykazało, na jakiej podstawie obliczono jego wysokość. Proszę podkreślić, iż bez wskazania powyższych informacji uznaje Pan ich wezwania za bezskuteczne i bezzasadne.

Warto też podkreślić, iż firma windykacyjna działa na zupełnie innych zasadach niż komornik. Windykator nie ma prawa Pana nękać ani Panu grozić. Jeśli jego listy oraz telefony stają się uporczywe i zbyt nachalne warto ten fakt zgłosić do prokuratury. Zgodnie z art. 191 § 2 Kodeksu karnego, „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Natomiast § 2 stanowi, „Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.” Firma windykacyjna nie ma prawa Pana zastraszać, może jedynie wzywać do zapłaty, telefonować i negocjować warunki spłaty. Nie może również grozić Panu postępowaniem sądowym czy też przymusową egzekucją świadczenia, ponieważ takie uprawnienia ma tylko komornik na podstawie tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego bądź nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności.

Reasumując, powinien Pan wystosować odpowiednie pismo do firmy windykacyjnej, w której zawrze Pan następujące informacje oraz żądania:
1. Podkreślenie faktu, iż listy, które do Pana wysyłają powinny być adresowane do zupełnie innej osoby, ponieważ nie jest Pan ich adresatem
2. Wskazanie, iż wysyłanie listów zwykłych na Pana adres stanowi naruszenie Pana dóbr osobistych i żądać zaniechania tego naruszenia, powołując się na art. 23 oraz 24 Kodeksu Cywilnego
3. żądać wskazania dokumentacji, na podstawie, której twierdzą, iż nabył Pan samochód, (jaki, kiedy, od kogo) oraz zawarł Pan umowę z ubezpieczycielem, z której to wynika teraz zaległa spłata, OC (kiedy, z którym ubezpieczycielem)
4. Poinformować, że jeśli nie zaprzestaną Pana nękać korespondencją/telefonami zawiadomi Pan prokuraturę.

Czy przydarzyła Ci się podobna historia, stałeś się ofiarą firmy windykacyjnej?
Na naszym portalu możesz również podzielić się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły