Alert Finansowy

Długie procedury spłaty kredytów GE w BPH

02 września
09:18 2010

Otrzymaliśmy alert od Alertowicza Fryz2. Poniżej publikujemy jego treść oraz odpowiedź instytucji:
Postanowiliśmy spłacić kredyt hipoteczny zawarty z GE (…) Jedyna możliwość to podział nieruchomości i sprzedaż działek na wolnym rynku. Kiedy już wydawało się, że najgorsze za nami napotkaliśmy niespodziewany opór banku, który w międzyczasie z GE stał się BPH.
Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Różnica jest istotna, ośrodek decyzyjny jest aż w Gdańsku, kompetencje pracowników żałosne, call center nie do przyjęcia. Narzucono nam stopę procentową BPH bez żadnego aneksu do umowy. Po tych kilku latach wartość nieruchomości znacznie poszła w górę i zabezpieczenie banku znacznie przewyższa zawarte w umowie 170%, mimo to bank zrezygnował z wyceny i odmówił zwolnienia hipoteki części wydzielonych działek. Od marca nikt tam nie wie, jak formalnie można przeprowadzić sprzedaż tych działek tak, aby klienci mogli na ich zakup otrzymać kredyt ze swoich banków. W końcu otrzymaliśmy 15 lipca pisemną zgodę banku w formie zaświadczenia, które moim zdaniem nie spełnią wymagań innych banków. Jeden klient już zrezygnował, my zaczynamy się bać.”

Odpowiedź instytucji:

Małgorzata Dłubak, Kierownik Zespołu Prasowego, Bank BPH, Grupa GE Capital

Szczegółowych informacji odnośnie umów kredytowych oraz wniosków o zmianę warunków umowy Bank może udzielić tylko stronie umowy. Poniższa odpowiedź zawiera ogólne informacje o procesie zmiany warunków umowy kredytu, w tym przypadku zmiany/zwolnienia zabezpieczenia kredytu.

Każdy wniosek o zmianę warunków kredytu rozpatrywany jest przez Bank indywidualnie. W przypadku zmiany zabezpieczenia kredytu konieczne jest zbadanie:
– aktualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy,
– stanu prawnego nieruchomości mającej pozostać zabezpieczeniem kredytu oraz jej wartość. Powyższe wiąże się z dostarczeniem do Banku następującej dokumentacji;
– wniosku kredytowego – w którym zawarte są informacje dotyczące wnioskodawcy, nieruchomości oraz zaznaczone są wnioskowane zmiany;
– dokumentów potwierdzających aktualną sytuację finansową wnioskodawcy – wymagane przez Bank dokumenty zależą od sposobu uzyskiwanych dochodów;
– dokumentów dotyczących nieruchomości – wymagane przez Bank dokumenty zależą od rodzaju nieruchomości.

Dokonanie rzetelnej analizy kredytowej jest wymogiem stawianym przez Prawo Bankowe. Ponadto w celu regulacji procesu podejmowania decyzji kredytowej pracowników Banku obowiązują wewnętrzne instrukcje i procedury. W oparciu o wytyczne zawarte w procedurach Bank dokonuje analizy wniosku.
Analiza odbywa się w oparciu o dostarczony przez Wnioskodawcę komplet aktualnych dokumentów. Bank potwierdza czy zawarte we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Jako instytucja zaufania publicznego, Bank zobowiązany jest przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie zmian warunków umów kredytowych kierować się przede wszystkim względami dobrej praktyki bankowej definiowanej przez normy obowiązującego prawa. Należy w tym kontekście uwzględniać restrykcyjne wymogi odnoszące się do zasad prowadzenia działalności przez banki określone w ustawie Prawo Bankowe oraz w wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, a w szczególności obowiązek dbałości o jakość posiadanego portfela kredytowego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych przez Wnioskodawcę ze stanem faktycznym oraz zbyt dużego ryzyka, jakie niesie dla Banku wprowadzenie wnioskowanych zmian, Bank ma prawo nie zaakceptować propozycji Klienta.

W przypadku wniosku Klienta o odłączenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest powiadomić Bank o zamiarze zbycia nieruchomości. W przypadku wyrażenia zgody przez Bank na sprzedaż nieruchomości sporządzana jest pisemna zgoda Banku w formie zaświadczenia zawierającego warunki na jakich transakcja kupna–sprzedaży nieruchomości powinna być przeprowadzona.

Jeżeli omawiane zaświadczenie przedłożone w innym banku będzie budziło wątpliwości, na mocy art. 105 Prawa Bankowego, bank może przesłać zapytanie międzybankowe dotyczące zaświadczenia. Wszelkie poruszone kwestie zostaną wyjaśnione.

W kwestii zmiany oprocentowania informuję, że zasady zmiany oprocentowania kredytu określa zawarta umowa kredytu. Oprocentowanie kredytu stanowi sumę marży Banku oraz aktualnie obowiązującego indeksu waluty. W przypadku zmiany marży Banku wymagana jest akceptacja Klienta (poprzez podpisanie aneksu).

Natomiast szczegółowe zasady zmiany indeksu waluty zawarte są w umowie kredytu. Oprocentowanie ulega zmianie w dniu terminu płatności najbliższego miesiąca następującego po ostatniej zmianie indeksu. Zmiana oprocentowania spowodowana zmianą indeksu waluty nie wymaga aneksu do umowy.

Pracownicy Serwisu Kredytów Hipotecznych przekazują Wnioskodawcom informacje dotyczące aktualnego etapu analizy na jakim wniosek się znajduje. Nie są osobami decyzyjnymi, natomiast mogą przyjąć prośby oraz reklamacje Klienta dotyczące złożonego wniosku oraz skierować je do odpowiednich komórek Banku. Pracownicy rozpatrujący złożone przez Klientów zapytania i reklamacje kontaktują się z Klientami telefonicznie, wysyłają korespondencję mailowo oraz listownie. Dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać problem Klienta.


Spłacasz kredyt w banku BPH? Przytrafiła Ci się podobna historia?

Podziel się swoją opinią na temat BPH .


AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły