Alert Finansowy

Opłata dodatkowa w PKP – odpowiedź prawnika

14 kwietnia
07:25 2011

Dostaliśmy alert od użytkownika Czarnawdowa o treści:
W 2000 r. dostałem mandat za jazdę bez ważnego biletu i nikt się ze mną nie kontaktował. Później wyprowadziłem się z adresu, na który był wystawiony mandat. W 2010 roku musiałem 5 razy jechać do Siedlec gdzie też dostałem mandaty z czego 2 razy panowie z renomy spisali mnie na stacji Warszawa Zachodnia zanim wszedłem do pociągu.

Przeczytaj opinie o bankach w Twoim mieście

Poinformowałem ich, że nie mam za co jechać do Siedlec wiec zaproponowali mi, że jest taka możliwość wystawienia mandatu na peronie. 10-tego zostałem zatrzymany przez policję, postawiono mi zarzut wyłudzenia pieniędzy od spółki koleje mazowieckie za jeżdżenie bez ważnego biletu. Nie wiem z kim mam się kontaktować już w tej sprawie, bo dzwoniłem dziś do Gniezna i dział windykacji za rok 2010 r. nie posiada jakiejkolwiek informacji. Odesłali mnie do firmy Windex mieszczącej się w Warszawie przy Grochowskiej.

AlertFinansowy.pl pyta prawnika:

Paulina Wolnicka, prawnik Europejskiego Centrum Konsultacji Prawnych

Na wstępie warto rozróżnić dwa terminy, którymi się Pan posługuje. “Mandat”, który został Panu nałożony przez przewoźnika nie jest mandatem karnym. Jest to tzw. “opłata dodatkowa” nakładana zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, które stanowią, iż w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu bądź w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej jest zgodny z przepisami art. 9 ust. 1 załącznika I do rozporządzenia 1371/2007/WE. W Pana sytuacji niestety mamy już do czynienia z popełnieniem wykroczenia. Zgodnie z art. 121§1 Kodeksu wykroczeń “Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Taką karę pieniężną ma prawo na Pana nałożyć funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei bądź Policji. Jeśli chodzi o termin roczny wskazany w przepisie, to liczymy go od pierwszego przejazdu z zamiarem wyłudzenia do ostatniego takiego przejazdu. Warunkiem jest aby w tym czasie sprawca przynajmniej trzykrotnie wyłudził przejazd i dwukrotnie nie uiścił nałożonej kary pieniężnej. Warto podkreślić, iż nie ma znaczenia okres, jaki został nałożony przez przewoźnika na wpłacenie kary pieniężnej, ponieważ wykroczenie zostaje popełnione w dniu ujawnienia trzeciego przejazdu bez ważnego biletu.

Czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie prowadzi jednostka, na terenie której zaistniało wykroczenie. Zgodnie z art. 4§2 Kodeksu wykroczeń “Miejscem popełnienia wykroczenia jest miejsce, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek nastąpił lub miał nastąpić”. Miejsce to można łatwo ustalić, ponieważ zostaje ono oznaczone przez konduktora, który ujawnia trzecią w ciągu roku jazdę bez biletu.

W przypadku skierowania do Sądu wniosku o ukaranie, Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w sytuacji gdy okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. W takim przypadku Sąd orzeka bez udziału stron, którym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, w terminie 7 dniu od doręczenia wyroku, co powoduje, że wyrok nakazowy traci moc. W takiej sytuacji sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

 

Podziel się z innymi swoją opinią na temat banku.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły