Alert Finansowy

Pamiętaj! Masz tylko 90 dni na wykorzystanie książeczki mieszkaniowej

28 kwietnia
08:00 2010

Napisał do nas zrozpaczony Alertowicz, który podzielił się z nami swoim problemem z książeczką mieszkaniową. Nasz czytelnik niestety przegapił czas jaki miał na wykorzystanie swojej książeczki, a jest to 90 dni od czasu zakupu mieszkania. Czy jest na to jakaś rada? Pytamy prawnika.

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Alert od użytkownika
Jeden z naszych czytelników napisał do nas: „Mam problem z likwidacją książeczki mieszkaniowej i bardzo potrzebuje porady. Otóż chciałem wykupić mieszkanie na własność i przy tym zlikwidować książeczkę mieszkaniową i otrzymać premię gwarancyjną i pewnego dnia poszedłem do banku i pomijając wszystkie szczegóły, pani w okienku poinformowała mnie, że minął okres 90 dni. Mój problem polega na tym, że będąc w oddziale banku cztery razy nikt mnie nie poinformował, że mam na to 90 dni. Pani z uśmiechem na twarzy dała mi taki informator, który powinienem dostać na samym początku, ale nie dostałem. Znajomi doradzają żebym poszedł do prawnika lub radcy prawnego i spytał się czy jest możliwość zaskrzenia tego oddziału, że nie zostałem poinformowany, skąd zwykły człowiek ma wiedzieć, że ma na to 90 dni. Proszę o rade i z góry dziękuję za odpowiedź.

Poprosiliśmy o radę eksperta. Przeczytajcie koniecznie co nam powiedział! A jeśli ciekawi jesteście jak skorzystać na książeczce mieszkaniowej przeczytajcie nasz poprzedni artykuł.

Paulina Wolnicka, prawnik Europejskiego Centrum Konsultacji Prawnych

Kwestia książeczek mieszkaniowych i premii gwarancyjnych udzielanych za ich likwidację uregulowana jest w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t. jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).

Niestety informacja, którą Pan uzyskał w banku (choć jak Pan twierdzi, już po terminie), jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z powołaną ustawą prawo do premii gwarancyjnej z tytułu likwidacji książeczki mieszkaniowej przysługuje m.in. w związku z uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, ale warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania jednej z przewidzianych ustawą czynności inwestycyjnych. W Pana sytuacji oznacza to, że najpierw powinien Pan nabyć spółdzielcze prawo do lokalu, a następnie właśnie w okresie 90 dni wystąpić do banku, który prowadzi obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych o wypłatę premii gwarancyjnej (art. 3 ust. 4 ustawy). Do tego wniosku powinien Pan dołączyć dokumenty, które potwierdzałyby powstanie tego prawa, które warunkuje możliwość ubiegania się o premię gwarancyjną.

Powołana ustawa nie zawiera żadnej możliwości przywrócenia tego 90-dniowego terminu. W Pana sytuacji jedyną możliwością jest powołanie się na brak zachowania należytej staranności przez bank. Zgodnie z tym, co Pan przywołał, był Pan kilkakrotnie w banku i próbował zdobyć informację na temat możliwości likwidacji książeczki. Bank, jako podmiot profesjonalny, jest zobowiązany do udzielania rzetelnej, fachowej i pełnej informacji, gdyż likwidacja książeczki to obowiązek nałożony na niego przez ustawę. W Pana przypadku nie zostało to spełnione.

W związku z powyższym jedyną możliwością ubiegania się o wypłatę premii gwarancyjnej jest wniesienie powództwa przeciwko bankowi o naprawienie szkody, która będzie opiewać na wysokość premii gwarancyjnej. Możliwość takiego naliczania szkody przewiduje art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem powstania odpowiedzialności jest spełnienie następujących przesłanek:
1) uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy (szkoda), jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo (życie, zdrowie, wolność, cześć, majątek itp.). Szkoda jest następstwem zdarzenia, jest podstawowym warunkiem powstania odpowiedzialności.
2) fakt powodujący uszczerbek czyli zdarzenie – ludzkie działanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub inne zdarzenie – w wyniku którego została wyrządzona szkoda osobie trzeciej, a z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy.
3) związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem, z którym prawo łączy obowiązek odszkodowawczy. Obowiązek naprawienia szkody powstaje z chwilą ustalenia, iż bez zdarzenia początkowego nie nastąpiłoby inne zdarzenie, jakim jest wynik ostateczny w postaci uszczerbku (majątkowego lub/i niemajątkowego).

W Pana sytuacji mamy do czynienia z uszczerbkiem majątkowym powstałym na skutek działania banku (nienależytego wykonania zobowiązania przez bank). Kwestię tę należy wykazać we wnoszonym powództwie. Jako szkodę powinien Pan wskazać wartość premii gwarancyjnej, której Pan nie otrzymał na skutek nierzetelnego zachowania banku. Prawdopodobnie bank powoła w obronie regułę, iż nieznajomość prawa szkodzi, ale nie zmienia to faktu, że właśnie w zakresie likwidacji książeczki mieszkaniowej bank działa – w pewnym sensie – jako instytucja zaufania publicznego. Powinien zatem, podczas Pana wielokrotnych bytności, poinformować, iż dla uzyskania premii należy zachować termin 90 dni. Jest to tym bardziej zasadne oczekiwanie, iż ustawa nakłada na bank obowiązek wyliczenia i wypłaty premii (art. 3 ust. 3 ustawy). Może wiec Pan twierdzić, iż w ten sposób bank wyrządził Panu szkodę, i że istnieje adekwatny związek przyczynowy między działaniem banku, a powstała szkodą.


Mieliście podobny problem? Jak udało się Wam z niego wybrnąć?
Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły